Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Son Güncelleme: 16/08/2020

1. AYDINLATMA METNİ VE VERİ SORUMLUSU

Vet’nPaw Platformu (“Vet’nPaw” ve/veya “Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin Vet’nPaw tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Müşterilere ait kişisel veriler, Vet’nPaw tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Vet’nPaw tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Vet’nPaw’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Vet’nPaw’un ve Vet’nPaw ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile Vet’nPaw Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Vet’nPaw Gizlilik Politikası’dan ulaşılabilir.

3. AÇIK RIZA

Açık rıza doğrultusunda işlenecek kişisel veriler ve işleme amaçları Vet’nPaw Açık Rıza Metni’nde belirtilmiştir.

4. MÜŞTERİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Müşterilere ait kişisel veriler, Vet’nPaw tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Vet’nPaw tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerininyürütülmesi, Vet’nPaw’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Vet’nPaw’un ve Vet’nPaw ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Vet’nPaw iştirakleri, grup şirketleri, Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve işbu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Vet’nPaw Açık Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK MÜŞTERİLERİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından Vet’nPaw Gizlilik Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Vet’nPaw, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandırır. Vet’nPaw’un taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Çerez Politakası, Vet’nPaw Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Vet’nPaw, işbu Çerez Politikası’nı web sitesinde hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Vet’nPaw tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için Vet’nPaw Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz.

  • Beyaz Facebook Simge
  • Beyaz Heyecan Simge
  • Beyaz Instagram Simge
  • Beyaz LinkedIn Simge

Copyright © 2020 Vet and Paw Inc. | All Rights Reserved